[Crimson] Virgin Control takane no hana o tsumu you ni 6 2 / 33